top of page

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่
ทะเบียนรถยนต์วีไอพี

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

  • หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

  • หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)

  • สมุดทะเบียนรถ

  • เอกสารชุดจดทะเบียนรถป้ายแดง

1.หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหน้า)
2.หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหลัง)
3.หนังสือโอน (ด้านหน้า)
4.หนังสือโอน (ด้านหลัง)
5.หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหน้า)
6.หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหลัง)
7.หนังสือยินยอม
8.หนังสือยินยอม (กรณีรถเข้าไฟแนนซ์)
9.เอกสารใบโอนสิทธ์ (ป้ายประมูล)
10.เอกสารแบบคำขออื่นๆ
bottom of page